S-Thétique

Algemene voorwaarden

Wij zijn: Schoonheidssalon Steffi, met vestigingsadres te 2300 Turnhout, Hoveniersstraat 5 bus 7 en ondernemingsnummer BE0627.915.642

Je kan ons bereiken via het e-mailadres: info@s-thetique.be

Artikel 1 – Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Aanbod:alle aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van ons, ofwel via de website, via sociale media ofwel via e-mail. 
 2. Dienst: de diensten die wij leveren bij Schoonheidssalon Steffi
 • Gelaatsverzorging
 • Lashes
 • Wenkbrauwen
 • Ontharen
 1. Klant:De consument of ondernemer die een overeenkomst afsluit met ons en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt. 
 2. Herroepingsrecht:het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER. 
 3. Ingangsdatum:de overeenkomst gaat in op de dag van het maken van de afspraak. 
 4. Overeenkomst:de overeenkomst aangegaan tussen jou, de Klant, en wij, als Dienstverlener.
 5. Schriftelijk:de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig. 
 6. Websites: www.schoonheidssalonsteffi.be


De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Schoonheidssalon Steffi en de cliënt waarop Schoonheidssalon Steffi deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2 – Inspanning
1. De medewerker(s) van Schoonheidssalon Steffi zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de schoonheidsspecialiste worden verteld.
3. De schoonheidsspecialiste van Schoonheidssalon Steffi is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. De schoonheidsspecialiste van Schoonheidssalon Steffi zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

Artikel 3 – Afspraken
1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Schoonheidssalon Steffi melden.
2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Schoonheidssalon Steffi 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten en minder dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de schoonheidsspecialiste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
4. Indien de cliënt meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de schoonheidsspecialiste de gehele afspraak annuleren en 50% van het honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
5. Schoonheidssalon Steffi moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichting van artikel 3.1 tot en met 3.5 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Artikel 4 – Betaling
1. Schoonheidssalon Steffi vermeld alle prijzen van de behandeling en producten zichtbaar in de salon.
2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW
3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.
5. Er wordt op geen enkele voorwaarde geld terug gestort/terug betaald op behandelingen of opleidingen. De cliënt krijgt ten allen tijde een tegoedbon mits een gegronde reden. De tegoedbon mag verkocht/doorgegeven worden.

Artikel 5. Persoonsgegeven & privacy
1. De cliënt voorziet de medewerker voor de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de medewerker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.
2. De medewerker neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.
3. De medewerker behandeld de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de wet bescherming persoonsgegevens.
4. Schoonheidssalon Steffi zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
5. Schoonheidssalon Steffi is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.
6. Informatie geldt als vertrouwelijke als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
7. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
8. Schoonheidssalon Steffi gebruikt foto’s die tijdens de behandeling zijn gemaakt op alle sociale media die in gebruik zijn door Schoonheidssalon Steffi zonder mondelinge/schriftelijke toestemming van de cliënt.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid
Schoonheidssalon Steffi is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de medewerker van Schoonheidssalon Steffi is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden en vrijetijdsbesteding.

Artikel 7 – Beschadiging en/of diefstal
1. Schoonheidssalon Steffi behoudt zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigd.
2. Schoonheidssalon Steffi meldt diefstal altijd bij de politie.
 
Artikel 8 – Klachten
1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen 5 dagen gemeld worden aan de eigenaar van Schoonheidssalon Steffi. Na 5 dagen vervalt de garantie op alle behandelingen.
2. Schoonheidssalon Steffi moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
3. Indien een klacht over de behandeling gegrond is zal Schoonheidssalon Steffi de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen.
4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Schoonheidssalon Steffi het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.
5. Indien Schoonheidssalon Steffi en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Artikel 9 – Behoorlijk gedrag
1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.
2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft/hebben de medewerker(s) van Schoonheidssalon Steffi het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
3. Bij Schoonheidsspecialiste Steffi wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.
4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

Artikel 10 – Garantie
1. Schoonheidssalon Steffi geeft de cliënt 5 dagen garantie op de behandeling en producten.
Deze garantie vervalt indien:
• De cliënt op de hoogte is gebracht door de schoonheidsspecialiste over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;
• De cliënt andere producten dan door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt;
• De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
• De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd;
• De cliënt de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste heeft gebruikt;
• De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 1. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

Artikel 11 – Recht
1. Op elke overeenkomst tussen Schoonheidssalon Steffi en de cliënt is het Belgische recht van toepassing.
2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website.
3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daaraan steeds bepalend.
Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

De algemene voorwaarden worden geaccepteerd door het boeken van een afspraak. Schoonheidssalon Steffi heeft geen handtekening of bevestigen nodig voor het accepteren van de voorwaarden.